1827_Првиот грчки Устав (одредница за Грк)

1827_Првиот грчки Устав (одредница за Грк)

Според првиот Устав на Грција од 1827 година Грци се:

1. Сите домородни луѓе од Грчката Држава кои веруваат во Христос.
2. Сите оние, верници во Христос, кои под Османлиското ропство, дошле или ќе дојдат во Грчката Држава за да се борат или да живеат во неа.

Ако за да се биде Грк не се бара крвна врска со Хелените зошто тогаш од Македонците се бара да имаат крвна врска со древните Македонци за да бидат нивни културни наследници.