1856_H. Kiepert, C.L. Ohmann – ‘Erdkarte in Mercators’, sheet 1

Германска карта која за средината на 19 век го прикажува длабокото распрострирање на албанско население на југ во просторот на Грција и која за просторот на Македонија ги употребува македонските местоименувања со соодветни германски зборови.