1916.02_Greek monthly magazine – ‘Parnassos’

1916.02_Greek monthly magazine - 'Parnassos'

„..мнозинството од нашите војници еден на друг зборуваат на aлбански јазик“

„Принцот Личновски запишал: ‘таканаречената грчка национална облека е всушност од албанско потекло’“