1923 « 1992_Richard Clogg – ‘A Concise History of Greece’, p105

1923 « 1992_Richard Clogg - 'A Concise History of Greece', p105

На земјописката карта е претставена густината на разместување на анадолските Грци во Грција со договорот од Лозана 1923 година за размена на население меѓу Грција и Турција. Според картата густината на доселени е највисока во Македонија. Така што во просек на секои 1000 староседелци, биле доселени 400 Грци новодојденци од Турција.
Со тоа за прв пат во историјата, беломорска Македонија, демографски “станува грчка”.

 

Посочил: Портал history.mk