2001_Victor Roudometof – ‘Nationalism, Globalization and Orthodoxy’

2001_Victor Roudometof - 'Nationalism, Globalization and Orthodoxy'

Писателот наведува дека Грција како нација, држава и култура, за да биде продолжение на хеленизмот е административно создадена од страна на баварското раководство потиснувајќи го источно-римското (византиско) православно наследство.
Од 1794 до 1941 најмалку 14 познати проминентни луѓе од тој простор изјавувале дека древните Македонци не само што не му припаѓаат на древните Грци туку се освојувачи кои ги држеле под власт повеќе од 2 милениуми.

упатница до книгата