1908_Giovanni Amadori – ‘La Questione Rumeliota’

„Како Македонецот го сфаќа поимот ‘Бугарин’… Кога е нешто грубо, нападно или вулгарно, тој тоа го вика ’БУГАРСКА РАБОТА‘… Коренот на зборот „бугар“ НЕМА НИКАКВО НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕЊЕ, и самиот збор не е исто со ’Булгар‘.“

 

„… Антрополошки, словено-македонската РАСА (народ, етнос н.з.) е словенска со многу сличности со српската и со бугарската. Јазикот, исто како и расата, е словенски. …

 


„Бугарската пропаганда создава вештачка статистика.”

 

Посочиле: Macedonia : a True Endless Story … и Види Види