Правила на Насловување

Вероучение - Поука 03

Начин на насловување на написите според дадениот редослед.

Примери за насловување:
-0200- « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20-22, London
-0225+ « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20, London
1941 — 1945_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20, London

1878.12.25_Едсон Кларк – ‘Расите од Европска Турција’, стр. 20
1878_Едсон Кларк – ‘Расите од Европска Турција’

По редослед

 • Знак за ера:
  знакот (-) пред датумот значи стара ера; времето е во минус во однос на нулта година.
  за нова ера нема знак;
 • Датум на времето за кое се однесува пишуваното раздвоено со точки:
  година.месец.датум;
 • Знакот на распон:
  знакот () помеѓу два датума значи во тој временски распон;
  знакот (-) после датумот значи од тој датум временски наназад;
  знакот (+) после датумот значи од тоа временски нанапред;
 • Знакот («) за раздвојување на датумот на времето на кое се однесува (лева страна од «) со датумот на создавање на изворот (десната страна од «);
 • Датум на времето кога е пишуваното дело или било кој извор на податокот:
  година.месец.датум;
 • знакот (_) за раздвојување на датумот од авторот;
 • Име на авторот обзнанител на податокот;
 • Знаците ( – ) празно место црта средна празно место, за раздвојување на авторот од делото во кое е објавено;
 • Знакот (“) или („) или (‘) како отворено заградување на делото;
 • Името на делото каде податокот е објавен;
 • Знакот (“) или (“) или (‘) како затворено заградување на делото;
 • Знаците (, ) запирка празно место, за раздвојување од страницата на објавување на податокот; Во објавите и измените после 29.08.2022 знакот (, ) е заменет со (; ).
 • Скратеницата (p на латиница) или (с на кирилица) за страницата на делото;
 • Број на страницата од делото;
 • Знаците (, ) запирка празно место, за раздвојување на повеќе страници од делото или знакот (-) за распон од која до која страница;
 • Знаците (, ) запирка празно место, за раздвојување од местото на делото; Во објавите и измените после 29.08.2022 знакот (, ) е заменет со (; ).
 • Име на местото каде делото е објавено.

* Оној податок од насловот кој бил изоставен, значи недостасува, не бил познат, (датум, дел од датум, автор, страница, место на објава…)