Автор: Украсител

Posted in 1.1 Слика и посока

Четата на војводата Славејко Арсов.

Четата на војводата Славејко Арсов. (прв ред втор од десно кон лево)