Оддел: А10.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални ГЕОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКИ слики, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in А10.2 Само слика

1000+_La Coruña, España

1876_Ancient Greece on map-01
Posted in А10.2 Само слика

1876_Ancient Greece on map

Како што може да се види од земјописните карти Македонија е необоена како земја надвор од хеленските земји.   Посочил: Makedon Hegemon

1700+_Германска земјописна карта
Posted in А10.2 Само слика

1700+_Германска земјописна карта

Македонија посебна земја, јасно одвоена од Тракија, додека Хелените и Хелас воопшто не постојат. Германците ова го изучувале во 18 век. Значењето на земјописната карта е од 14 век, за состојбите од 3 век за време на Римското Царство.   Посочил: mkdpress.eu

Posted in А10.2 Само слика

1045_The Great Church of Christ

Силата на македонската самостојност и посебното македонско црковно значење е изразено во милениумското поседување самостојна Црква на почесно рамниште со сите други клучни црковни дијацези од почетокот на христијанството. Во дијацезата на Охридската Архиепископија биле вклучени: северната половина од денешна Бугарија и делови од денешна Романија.   Посочил: Pumpkin Prime, PhD

1097_C. S. Hammond - ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.
Posted in А10.2 Само слика

1097_C. S. Hammond – ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.

Посочил: Јордан Груев

0000+ — 0065_Последното и мисионерските патувања на ап. Павле
Posted in А10.2 Само слика

0000+ — 0065_Последното и мисионерските патувања на ап. Павле

Македонија земја одвоена од Ахаја, Грција (забелешка: зборот Грција тогаш сѐ уште не постоел) и другите тогашни земји со свои народи.

1800+_Edward Arnold - 'Macedonia', London
Posted in А10.2 Само слика

1800+_Edward Arnold – ‘Macedonia’, London

Македонија како самостојна земја со повеќето местоименувања како што се нарекуваат на македонски.

1878 - 1908_ЭСБЕ - Карта Балканского полуострова
Posted in А10.2 Само слика

1878 – 1908_ЭСБЕ – Карта Балканского полуострова

Извор: wikimedia.org

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.
Posted in А10.2 Само слика

1918~_Map of the Balkans, the racial boundaries, General Drafting Co.

На Европа и на светот за време и непосредно после Версајскиот Мировен Договор им било јасно дека на просторот на Македонија постои народ различен од соседите. На оваа земјописна карта означени како Македонски Славјани.

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.
Posted in А10.2 Само слика

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.

Мапа со просторот на Македонија осенчен различно и одвоено од околните земји.

-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот
Posted in А10.2 Само слика

-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот

  Македонија.., Тесалија… Во тоа време за Херодот територијата под Тесалија не е вредна ниту за да биде именувана. Извор: Збирка David Rumsey  

0100~_Македонија за времето на Клавдиј Птоломеј
Posted in А10.2 Само слика

0100~_Македонија за времето на Клавдиј Птоломеј

  Јужен дел од Балканот – само Македонија, Тракија и Ахаја. Што станало со Хелас!?  

1912_Th. Weinreb - 'Balkan Aspirations'
Posted in А10.2 Само слика

1912_Th. Weinreb – ‘Balkan Aspirations’

Територијалните претензии на балканските држави Бугарија, Грција, Србија и Романија. Претензиите на Бугарија, Грција и Србија се пресекуваат на просторот од Македонија. Тогашните грчки претензии денес се скоро целосно остварени со три неостварени исклучоци – Цариград, независноста на Кипар и неосвоениот јужен дел од Вардарска Македонија.

1481 – 1683_Ottoman Empire
Posted in А10.2 Само слика

1481 – 1683_Ottoman Empire

  Според оваа земјописна карта Грција не постоела од 1481 до 1683 година. Инаку ги има и Македонија и веќе и Албанија.  

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век
Posted in А10.2 Само слика

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век

Ако авторот ја означил Македонија и ја означил Ахаја, зошто би пропуштил да го означи Хелас (Грција) доколку би бил поширок и надреден поим!?