Оддел: А10 Светска картографија

Докази за македонската самобитност од разни светски картографски извори

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA
Posted in А10.2 Само слика А20.2 Само слика

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA

Кога границите би биле повлечени според претежната генетска распространетост. Извор: Eupedia.com

2020+_Словенска Y-ДНА халогрупа
Posted in А10.1 Слика и посока

2020+_Europedia – Словенска Y-ДНА халогрупа

Словенскиот ген во Македонија околу 30%. Словенскиот ген во грчката генетика околу 20%. При тоа границата се поклопува со границата на Беломорска Македонија. Извор: Eupedia.com

1815_Wilkinson - 'Ancient Greece Turkey Antique Map'
Posted in А10.1 Слика и посока

1815_Wilkinson – ‘Ancient Greece Turkey Antique Map’

Посочил: FilipiA

1643_Blaeu - 'Balkans Romania Antique Map'
Posted in А10.1 Слика и посока

1643_Blaeu – ‘Balkans Romania Antique Map’

На прилично старава земјописна карта дадени се Влашка, Србија, Бугарија и Романија. Странично покажани се и другите гранични земји. Македонија не припаѓа ниту на Србија, ниту на Бугарија. А над просторот од Македонија, не стои Грција или Елада, туку само Македонија. Посочил: FilipiA

1980+_Германски учебник по историја
Posted in А10.2 Само слика А17.2 ДМК Само слика

1980+_Германски учебник по историја

1020~_Дијацезата на Охридската Патријаршија
Posted in А10.1 Слика и посока

1020~_Дијацезата на Охридската Патријаршија

1885_F. Bianconni - 'Economic map of Macedonia province', Paris
Posted in А10.1 Слика и посока

1885_F. Bianconni – ‘Economic map of Macedonia province’, Paris

1991_Milos Popovic - Etnicki sastav Jugoslavije (Census)
Posted in А10.1 Слика и посока

1991_Milos Popovic – Etnicki sastav Jugoslavije (Census)

0000-+ « _Europa, Libya, Arabia
Posted in А10.2 Само слика

0000-+ « _Europa, Libya, Arabia

0000-+ « _Macedonia, Epirus et Achaia
Posted in А10.2 Само слика

0000-+ « _Macedonia, Epirus et Achaia

0000+ « _Map of 7 Churches of Asia
Posted in А10.2 Само слика

0000+ « _Map of 7 Churches of Asia

0150 « 1480_Strabo maps
Posted in А10.2 Само слика

0150 « 1480_Strabo maps

-0200 « _Macedonia and the Aegean world
Posted in А10.2 Само слика

-0200 « _Macedonia and the Aegean world

-0359 « _Makedonia im altertum
Posted in А10.2 Само слика

-0359 « _Makedonia im altertum

-0359+ « _Der Aufstieg Makedoniens
Posted in А10.2 Само слика

-0359+ « _Der Aufstieg Makedoniens