Оддел: А11.2 Само слика

1915_Rodolphe Archibald Reiss
Posted in А11.2 Само слика

1915_Rodolphe Archibald Reiss

Во својот извештај во 1915 година пишува дека жителите на Македонија зборуваат македонски јазик што не се зборува во Софија или Белград и дека е посебен јазик. Тој исто така пишува дека Македонците не се Бугари ниту Срби, само Македонци.   Посочил: Види Види

-0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache
Posted in _Избор А11.2 Само слика

-0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache

Статија на германски јазик од сѐ уште непознат извор во која се тврди дека францускиот египтолог Шампиљон, научникот кој врз основа на археолошкиот наод познат како Каменот од Розета прв успеал да ги протолкува египетските хиероглифи, за делот од написот на Каменот од Розета кој денес се нарекува демотското писмо го нарекол СТАРОМАКЕДОНСКИ. Додека за делот со коине јазикот (или…

0813+_Лав Граматик, летопис
Posted in А11.2 Само слика

0813+_Лав Граматик, летопис

Опис на разни настани во кои Македонците успешно се соочиле со Бугарите и Хуните. Посочил: Пољакот од Македонија

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia
Posted in А11.2 Само слика

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia

„… Македонците и Грците често пати се креваа на оружје против Портата и нивното подредување на дивите орди од Албанците, од пред дваесет години, не се чини дека влијаело на старата омраза. …“