Дознака: јазик

Податоци кои се однесуваат на јазикот.

Posted in А7.1 Слика и посока

1923_Đ. Šurmin, S. Bosanac – ’Čitanka iz književnih starina‘, Zagreb

“… Други учат, дека со јазикот на Кириловите книги зборувале панонските Словени, за кои пишувале Кирил и Методиј, па спрема тоа тој јазик го нарекуваат п а н о н с к о – с л о в е н с к и или просто с т а р о  с л о в е н с к и  јазик….

2002+_Wiktionary - Олимп, Олимпија-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – Олимп, Олимпија

Во Wiktionary речникот зборот ολυμπια (Олимп, Олимпија) се наведува дека без двоумење е пред грчки.   Посочил: Македон Хегемон Извор: wiktionary.org

2002_Wiktionary - Пела-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – Пела

Според Wiktionary речникот зборот πελλα (Пела) не може да се поврзе со грчкиот јазик и најверојатно има пред грчко потекло.   Посочил: Македон Хегемон Извор: wiktionary.org  

2002+_Wiktionary - победа-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – победа

Во Wiktionary речникот за зборовите νίκη и Νίκη (победа) се наведува дека нивното збороизведување (етимологија) е нејасна, а нивното потекло е Пред Грчко. Најверојатно прото Индо-Европско. Од таму за зборот – Тесалоника, Салоника, Селаник (градот Солун) – завршниот дел НИКА е од пред-грчко потекло.   Посочил: Македон Хегемон Извор: wiktionary.org  

2002+_Wiktionary - Makedonija-01
Posted in А20.1 Слика и посока

2002+_Wiktionary – μακεδνός

Во wiktionary речникот при толкувањето на зборот μακεδνός (македонски) е даден заклучокот дека грчкото зборокоренување (етимологија) на зборот е нејасно. Што значи не е сигурно поврзувањето со други зборови за да се докаже неготово потекло од тој јазик.   Etymology Uncertain. Traditionally explained as either formed from a nominal construction parallel to μακρός (makrós), μῆκος (mêkos) + suffix -δόν- (-dón-)…

Posted in А15 Странски изјави

2020.12_Елена Мироненко – Единая вера, единый язык (документарен филм)

Во документарниот филм „Една вера, еден јазик“ се вели дека браќата Кирил и Методиј немаат никаква врска со Бугарија, која не е ни претставена како книжевен и православен центар на Балканот во IX и X век. Во филмот е прикажана карта на Југоисточна Европа од IX век, на која Бугарија не е ни означена. Покрај зборовите „Македонија е родното место…

1916_American Philosophical Society - Proceedings, v55-01
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1916_American Philosophical Society – Proceedings, v55

Бугарскиот е произлезен од македонскиот јазик. „… Меѓу Бугарите, кои биле од Хунско потекло, нивниот посвоен Славјански идиом се разликувал помалку од Српскиот и Рускиот отколку примитивната Црковно Славјанска форма на Македонскиот, кој некогаш, од таму, погрешно е познат како “Старо Бугарски”. Црковно Славјанскиот не е “Старо Бугарски”, туку едноставно останал во многу блиска поврзаност со Славјанското наречје посвоено од…

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou - 'Fields of Wheat, Hills of Blood'
Posted in А19.1 Слика и посока

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou – ‘Fields of Wheat, Hills of Blood’

Во книгата се тврди дека првото стандардизирано бугарско писмо е составено од страна на американски протестантски мисионери во 1850 година. За основа на писмото пред сѐ биле земени јазиците од тракиското и источномакедонското подрачје. Ова сознание останало во спомените на словенските монаси, но дека истото намерно се лажира од страна на бугарската политичка елита.