1916.10.02_The General Staff, war offfice – Daily Review of the Foreign Press, Series 2 – No. 161

1916.10.02_The General Staff, war offfice - Daily Review of the Foreign Press, Series 2 - No. 161

Британски воен документ:
„… Изгледа дека дојде времето да се исправи фаталната грешка на европската дипломатија, која што одредено време дозволи поделба на Македонија меѓу три мали балкански држави. Ова никогаш нема да може и нема да биде прифатено од македонските патриоти. Факт е дека колку и Бугарите да сметаат дека Македонија е нивна, македонскиот народ јасно истакнува дека тие не се Бугари, ни Срби, ниту Грци, туку само Македонци со свој јазик или посебен говор, со своја историја и со сопствена самосвест и дека тие сакаат да живеат независен национален живот. …“

Посочил: Пољакот од Македонија