1967-1969_Webster Dictionary language classification

1967-1969_Webster Dictionary language classification

Во едно од своите изданија и само во тоа издание познатата британска Вебстер (Webster) енциклопедија и речник излезе со разврстување на јазиците кое се совпаѓа со македонското национално гледиште негувано уште од национално-просветителскиот период – македонскиот јазик како најстар и изворен јазик на сите славјански јазици.

Според табелата даден е следниот распоред:
Како една од главните групи на ИНДО-ЕВРОПСКИ јазици ставен е МАКЕДОНСКИ поделен на ЈУЖЕН, ИСТОЧЕН и ЗАПАДЕН. А секој од нив на ДРЕВЕН, СРЕДНОВЕКОВЕН И СОВРЕМЕН.

Како ДРЕВЕН и СРЕДНОВЕКОВЕН за Webster разврстувањето на јазици не постоел друг јазик освен МАКЕДОНСКИ.

Во СОВРЕМЕНИ јазици произлезени од МАКЕДОНСКИ во ЈУЖНАТА група спаѓаат: МАКЕДОНСКИ, СЛОВЕНЕЧКИ, СРПСКО-ХРВАТСКИ и БУГАРСКИ.

Во СОВРЕМЕНИ јазици произлезени од МАКЕДОНСКИ во ЗАПАДНАТА група спаѓаат: ЧЕШКИ, СЛОВАЧКИ, ПОЛСКИ … .

Во СОВРЕМЕНИ јазици произлезени од МАКЕДОНСКИ во ИСТОЧНАТА група спаѓаат: РУСКИ, УКРАИНСКИ И БЕЛОРУСКИ.

 

Посочила: DragonGirl