1879.05.23_The Camperdown Chronicle

1879.05.23_The Camperdown Chronicle

„… МАКЕДОНСКИ ВОСТАНИЦИ
Македонските востаници одбиле да ги прифатат условите за мир понудени од Турската Влада со цел за смирување на провинцијата. Народот бара автономија. …“

1879 Година македонските востаници барале АВТОНОМИЈА. Описот најверојатно се однесува за Кресненското Востание.

Посочил: Пољакот од Македонија