1895.06.26_The New York Times – Macedonian claims against Turkey

1895.06.26_The New York Times - Macedonian claims against Turkey

„Македонски Оптужби Против Турција

Берлин, Жетвар 25.- Весникот The Cologne Gazette повикува големите сили од тројниот протест против Турската Управа во Ерменија да се настојува истите промени кои се бараат за Ерменија да бидат применети и во Македонија.“

BERLIN; June 25.—The Cologne Gazette
urges the powers in the triple protest
against the Turkish Administration in Ar-
menia to insist that the reforriis derhanded
for Armenia be also applied to Macedonia.

The New York Times
Published: June 26, 1895
Copyright © The New York Times

Посочил: Ѕале