1903.11.18_Shiner Gazette

1903.11.18_Shiner Gazette

Поголем број на офицери од „… македонска националност …“ биле откриени и 14мина од нив отстранети од бугарската војска затоа што биле фатени писма од кои се открило дека правеле заговор како да предизвикаат судири на границите со Турција, за Бугарија и Србија да влезат во војна со Турција.