1904.01.12_The New York Times – Boris Sarafof in Rome

1904.01.12_The New York Times - Boris Sarafof in Rome
„… БОРИС САРАФОВ ВО РИМ.
Тој сака Ричиоти Гарибалди да го води Македонскиот Поход.
Рим, Кол. 11. – Борис Сарафов, Македонскиот револуционерен водач, чие пристигнување во Рим печатот овде погрешно го најави за Кол. 3, пристигна во овој град минатата ноќ.
Една од главните цели на Сарафовата посета во Италија е да го поттикне Ген. Ричиоти Гарибалди (четврт син на Џузепе Гарибалди н.з.) да го води походот која ќе има за цел ослободување на Македонија од Турското владеење, слично на походот кој го предводеше за време на Грчко-Турската војна.
Сарафов имал разговори денес со предводниците на поддржувачите на македонската цел овде. Тој рече дека сака да ја извести Италијанската Влада дека Македонија не е задоволна со Австро-Руското дејство, и дека нова револуција ќе избие следната Пролет ако сите големи сили кои го потпишале договорот од Берлин не се замешаат и не предизвикаат обезбедување на автономија за Македонија. …“
„… BORIS SARAFOF IN ROME.
He Wants Ricciotti Oaribaldi to Lead a
Macedonian Expedition.
ROME, Jan. 11.—Boris Sarafof, the Mace- j
donian revolutionary leader, whose arrival i
in Rome the press here erroneously an­
nounced on Jan. 3, arrived in this city last |
night.
One of the chief objects of Sarafof’s visit ;
to Italy is to induce Gen. Ricciotti Garibal­
di to lead an expedition having for its ob- I
ject the liberation of Macedonia from Turk­
ish rule, similar* to the expedition which
Garibaldi headed at the time of the Greco-
Turkish war.  ।
Sarafof had interviews to-day with the
leaders of the supporters of the Macedonian .
cause here. He said he wished to inform
the Italian Government that Macedonia
was not satisfied with the Austro-Russlan
action, and that a new revolution would
break out next Spring if all the powers
which signed the treaty of Berlin did not j
intervene and cause the granting of auton-
omy to Macedonia.  …“

Посочил: Ѕале