1904.11.18_The New York Times – Macedonians may starve

1904.11.18_The New York Times - Macedonians may starve

Ако Македонците од Одринско источно од Солун близу Беломорското крајбрежје биле со грчко потекло зошто во наведеното кризно време за да се заштитат не пребегнале во Грција туку отишле да се заштитат во Бугарија, како што Турците од истиот крај се преселиле во другите краеви на Турција. При тоа воопшто не се споменува дека во наведениот крај имало Грци.

„… МАКЕДОНЦИТЕ МОЖЕ ДА УМРАТ ОД ГЛАД …“
Жална Слика на Бегалците Вратени од Бугарија.

Бостон, Сту. 17. – Американскиот Одбор на Мисиите денес примиле кабелграм од В.В. Пит, негов чувар на трезорот во Цариград, објавувајќи дека во околината на Адрианопол (Едрење, Одрин, н.з.), Македонија, патат со ужасни страдања, смрт од смрзнување и смрт со гладување кое отворено им се заканува.
Во времето на немирите минатата година од 12,000 до 20,000 пребегнаа од Адрианопол во Бугарија. Населението од многу турски села исто така пребегна во други делови од Турција. Овие луѓе се вратија најдувајќи ги нивните домови во рушевини без ништо преостанато освен гола земја. Нема надеж за натамошно собирање плодови сѐ до следното лето и многумина мора да бидат хранети во текот на зимата за да се заштитат од умирање од глад. …“

„… MACEDONIANS MAY STARVE.
Pitiful Plight of Fugitives Returned
fr/om Bulgaria.
BOSTON, Nov. 17.—The American Board
of Missions to-day received a cablegram
from W. W. Peet, its Treasurer, at Con­
stantinople, announcing that the people in
the vicinity of Adrianople, Macedonia, are
suffering terrible distress, death by freez­
ing and starvation staring them in the face.
At the time of the disturbances last year
from 12,000 to 20,000 fled from Adrianople ;
into Bulgaria. The population of many I
Turkish villages also fled to other parts of
Turkey. These people have retuɪ`ned to
find their homes In ruins and nothing re­
maining but the bare land. There can be |
no hope of further crops until next Sum- I
mer, and many will have to be fed during i
the Winter to keep them from starving? …“

Посочил: Ѕале