1904_The New York Evening Post, about IMRO

1904_The New York Evening Post, about IMRO

Весникот известува дека Внатрешната Македонска Револуционерна Организација во Македонија за време на Османлиското Царство воспоставила напоредни извршни и управни установи. Вистинска држава во држава.

„… THE NEW YORK, EVENING POST ON THE INTERNAL MACEDONIAN REVOLUTIONARY ORGANIZATION
1904
They believe outside the Balkan Peninsula that the Organization is some kind of a secret society of semipolitical bandits, a union of revolutionaries. It is, however, neither of the two.
The managing body of the Macedonian Organization is nothing other than the senate of a secret republic, which is established inside the Turkish Empire and chosen by the people through national, but secret elections.
Within the heart of an administration which is already disintegrating, like the Turkish one, there began to appear from the bottom a perfect form of a political organization, as perfect in its branches, as may be that of a free republican people. In the Turkish Empire there is a Macedonian police, Macedonian tribunals, Macedonian militia, Macedonian schools and newspapers and a Macedonian mail. — all of this exists in spite of the great efforts of the Turkish Government to destroy it.
The insurrections have created the need of such an organization. The so-called town councils or committees choose their representatives, to join other representatives from other towns, so that they may work together. Almost the whole country has been encompassed. Then the closer towns form a region and elect a delegate, who meets the delegates from the other regional towns throughout Macedonia. The elected regional senators represent the people as the Congress represents the American people. Accordingly, it would not be exaggerating to say that there are in Macedonia two different administrations. …“

google превод:
„… ЊУЈОРК, EVENING POST ЗА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
1904 година
Тие веруваат надвор од Балканскиот Полуостров дека Организацијата е некакво тајно друштво на полуполитички бандити, сојуз на револуционери. Сепак, тоа не е ниту едно од двете.
Управниот орган на Македонската организација не е ништо друго освен сенат на тајна република, која е формирана внатре во Турската империја и избрана од народот преку национални, но тајни избори.
Во срцето на администрацијата која веќе се распаѓа, како турската, од дното почна да се појавува совршена форма на политичка организација, совршена во нејзините гранки, како што може да биде онаа на слободен републикански народ. Во Турската империја има македонска полиција, македонски трибунали, македонска милиција, македонски училишта и весници и македонска пошта. – Сето тоа постои и покрај големите напори на турската влада да го уништи.
Востанијата ја создадоа потребата од таква организација. Таканаречените градски совети или комитети избираат свои претставници, за да им се придружат на другите претставници од другите градови, за да можат да работат заедно. Речиси целата земја е опфатена. Потоа, поблиските градови формираат регион и избираат делегат, кој се среќава со делегатите од другите регионални градови низ Македонија. Избраните регионални сенатори го претставуваат народот како што Конгресот го претставува американскиот народ. Според тоа, не би било претерување да се каже дека во Македонија има две различни управи. …“