1905.10.10_The New York Times – Macedonians captive Englishman

1905.10.10_The New York Times - Macedonians captive Englishman
„… ИСПРАТЕНО УВО, БАРАЊЕ ОТКУП
Македонски Четници се Закануваат дека ќе го Убијат Заробениот Англичанец.
СОЛУН, Европска Турција, Гро. 9. – Британскиот Конзулат во Битола примил пакет кој содржел човечко уво, кое според придружното писмо било отсечено од Англичанец со име Вилис, неодамна вработен во Турскиот Тутунски Доходовен Оддел.
Вилис бил заробен од четниците пред неколку месеци, и во писмото се вели дека ќе биде убиен доколку не биде платен откуп од 5000 (фунти) до Гро. 14.
Сцената на заробувањето на Вилис е на растојание источно од Солунскиот вилает во кој Госпоѓа Елен М. Стоун, американската мисионерка беше заробена во Гроздобер 1902.
Низ цела Македонија системот на четништвото е одобрено од народот, на кого гледаат како еден од начините на кој тие би можеле да стекнат слобода. Беше речено за време на киднапирањето на Госпоѓа Стоун и Госпоѓица Цилка дека тоа е политички потег и дека откупот од околу 73 000 (фунти н.з.) после исплатата отишол за Македонскиот Комитет.
Госпоѓа Стоун и Госпоѓица Цилка биле пренесувани преку Бугарската граница во планините и држени 5 месеци, кога двете беа ослободени со исплата на откупот обезбеден од Американски пријатели. …“
„… SEND AN EAR, DEMAND RANSOM
Macedonian Brigands Threaten to Kill 
a Captive Englishman.
SALONICA, European Turkey, Oct. 9.— 
1 The British Consulate at Monastir has 
received a package containing a human 
, ear which, according to a letter accom­
panying it, was cut from an Englishman 
named Wills, recently employed by the 
Turkish Tobacco Revenue Department.
Wills was captured by brigands some 
months ago, and the letter says he will 
be killed unless a ransom of $5,000 be 
paid by Oct. 14.
The scene of the capture of Wills Is 
some distance to the east of the vilayet 
of Salonica, in which Miss Ellen M. 
Stone, the American missionary, was cap- 
lured in September, 1902.
All through Macedonia the system of 
brigandage is approved by the people, 
who look upon it as one of the methods 
by which they may gain their freedom. 
It was said at the time of the kidnapping 
of Miss Stone and Mme. Tsilka that it 
was a political move and that the ransom 
of about $75,000 afterward paid went to 
the Macedonian Committee.
Miss Stone and Mme. Tsilka were car­
ried over the Bulgarian border into the 
mountains and held for five months, when 
both were released upon payment of ran­
som subscribed by American friends.  …“

Посочил: Ѕале