1908.03.14_The New York Times – Russia with Britain in Macedonia

1908.03.14_The New York Times - Russia with Britain in Macedonia

Вредноста на овој документ е што потврдува за постоечкиот договор меѓу рускиот цар Николај II со британскиот крал Џорџ V за доделување на автономија за Македонија. Таа намера ќе остане неостварена поради избувнувањето на Младотурската Револуција три месеци подоцна.

„… Русија и Британија во Македонија

Ст. Петерсбург, Цутар 13. – Британската нота испратена до големите сили која предлага поставување на траен Гувернер на Македонија овде беше примена и внимателно разгледувана. Разбрано е дека Русија ќе објави волја за поддршка на предлогот од Велика Британија.  …“
„… Russia with Britain in Macedonia.
ST. PETERSBURG, March 13.—The
British note sent to the powers proposing
virtually the . appointment of a per-
manent Governor of Macedonia has been
received here,- and is being carefully con-
sidered. It is understood that Russia !
will announce her willingness to support
the proposition of Great Britain.
The New York Times
Published: March 14, 1908

Copyright © The New York Times …“

Посочил: Ѕале