1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)

Барање автономија

“Банда на македонски автономисти” составена од неколку илјадници го освоиле Ќустендил. Подоцна градот бил повратен под власта на Софија.

дигитален извор

Посочил: Sasha Uzunov