1924.03.06_The New York Times – Bulgarians arrest more Macedonians

1924.03.06_The New York Times - Bulgarians arrest more Macedonians-01

Бугарската држава одговара на барањата од Југославија и спроведува дејства за сузбивање на македонските револуционерни организации кои се борат за ослободување на Македонците. Како што се чита од известувањето има јасно разликување меѓу Македонци и Бугари.

„БУГАРИТЕ АПСАТ УШТЕ ПОВЕЌЕ МАКЕДОНЦИ

300 Се сега во Затвор Поради Обвиненија за Завера против Југославија.

Творечки права, 1924, на New York Times Претпријатие.
Наменски Кабел до The New York Times.

СОФИЈА, Цутар 4. – Продолжуваат апсењата на Македонците, така што повеќе од 300 се во затвор. Намера е на Владата нив да ги протера во Источна Бугарија. Тонот на изјавитге од Полковник Калов, Министер за Внатрешни Работи пред Комисијата за Надворешни Работи од Националното Собрание ова утро укажува дека Владата е одлучно посветена на политиката да отфрли дозволување било какви Македонски револуционерни делувања во Бугарија.
Возвраќајќи на обвинувањата дека само подредените се апсат, додека Македонските водачи се недопрени, Владиниот гласноговорник нагласи дека водачите се тешки за фаќање, но во секој случај тие не можат ништо да остварат ако се лишени од нивните потчинети.
Апсењата не се исполнети без инциденти, така што имаше некој отпор во Ќустендил, додека состојбата во Петрич, каде повеќе од четириесет Македонци треба да бидат уапсени, е нејасна поради прекините на врските.
Кога во Собранието е запрашан во однос на законитоста на мерките кои Владата ги презела, Професор Цанков, Прв Министер, возврати:
„Во моментот, кога земјата е под сериозна закана, ние прифаќаме целосна одговорност за мерките кои би можеле да бидат незаконски“.“

 

BULGARIANS ARREST MORE MACEDONIANS
300 Are Now si Prison on Ckcnrges of Plotting Against Yugoslavia.
Copyright, 1924, by Tba New York Time* Comptny.
‘Special Cable to The Nfcw Yoaa Trnza.
SOFIA. March 4-—Arrests of Macedonians continue, and more than 300 are In prison. It Is the Intention of the Government to intern them” in. Eastern Bulgaria. The tone of the declarations made by Colonel Kaloff, Minister for Foreign Affairs before the Commission on Foreign Affairs of the National . Assembly this morning indicates that the Government Is definitely committed to the policy of refusing to allow any Macedonian revolutionary activities In Bulgaria-
Replying: to the allegation that only
subordinates had been arrested, while the Macedonian leaders werfr untouched, the Government spokesman remarked that leaders were hard to catch, but in any case they could not accomplish anything if deprived of their subordinates.
The arrests have not been effected j without incidents, and there was some ! resistance at Kustendll, while the situation at Fetrlch, where upward of forty Macedonians were to be arrested, Is obscure owing* to the interruption of communications.
When questioned In the Sobranje concerning the legality of the measures which the Government had taken. Professor Zankoff, Prime Minister, replied:
“At present, when the country is gravely threatened, we accept full responsibility for any measures that may be Illegal.” .

Published: March 6, 1924 Copyright © The New York Times

 

Посочил: Ѕале