1925.02.25_The New York Times – Millefs assasins were Macedonians

1925.02.25_The New York Times - Millefs assasins were Macedonians-01

Убиството на Степан Милев, истакнат бугарски политичар и издавач на весникот „Слово“ било извршено од страна на ‘Македонци’ како одмазда за учеството во убивањето на Александров и Чанлев, во поднасловот наведени како ‘Македонски Црвени Лидери’, а во содржината како ‘истакнати Македонски Лидери’.

 

Целата статија:

MILEFF’S ASSASSINS WERE MACEDONIANS
—–
Slayers, Who Escaped, Took Revenge for the Killing of Macedonian Red Leaders.
—–
Copyright. 1925. by The New York Times Company. Special Cable to The New York Times.
VIENNA, Feb. 14.—The assassins of Professor Stepan Mileff, prominent Bulgarian politician and publisher of the newspaper Slovo, were Macedonians.
M. Mileff was suspected of having instigated the recent murders of the prominent Macedonian leaders, Alexandroff Tschanleff and others, whose friends have now taken revenge.
The professor was designated Bulgarian Minister to Washington recently and intended shortly to sail for America.

New York Times
Published: February 15, 1925
Copyright © The New York Times

 

Превод на целата статија со google translate:

„АТЕНТАТОРИТЕ НА МИЛЕФ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ
—–
Убијците, кои избегаа, се одмаздуваа за убиството на македонските црвени водачи.
—–
Творечки права. 1925. од The New York Times Company. Специјален кабел до Њујорк Тајмс.
ВИЕНА, 14 февруари. – Атентаторите на професорот Степан Милеф, истакнат бугарски политичар и издавач на весникот Слово, биле Македонци.
М. Милеф беше осомничен дека ги поттикнал неодамнешните убиства на истакнатите македонски водачи Александроф Чанлеф и други, чии пријатели сега се одмаздиле.
Професорот неодамна беше назначен за бугарски министер во Вашингтон и имаше намера наскоро да отплови за Америка.

Њујорк Тајмс
Објавено: 15 сечко 1925 г
Творечки права © Њујорк Тајмс“

 

Посочил: Ѕале