1949.03.01_Northern Advocate, p5, New Zealand

1949.03.01_Northern Advocate, p5, New Zealand-01

„… Македонците да постават држава

АТИНА. ср. (13 часот) – Командантот на герилските сили во Јужна Грција (Константино Каргиоргија) објави дека Славјано говорните Македонци од Бугарија и Југославија наскоро ќе се приклучат на „слободната грчка“ герилска Влада.

Говорејќи за слободното грчко радио, Каргиоргија рече дека оваа одлука е донесена на конференција во грчките планини на Македонскиот Ослободителен Фронт.

Целта е да се постави единствена македонска држава, која ќе ги опфати и албанските Македонци. …“

 

„… Macedonians To Set Up State

ATHENS. Wed. (1 p.m.)—The com-mander of the guerilla forces in Southern Greece (Constantino Kar-ghiorghia) announced that Slav-speaking Macedonians of Bulgaria and Yugoslavia would soon join the “free Greek” guerilla Government.

Speaking on the free Greek radio, Karghiorghia said this decision was taken at a conference in the Greek mountains of the Macedonian Liberation Front.

The object is to set up a single Macedonian state, which also would embrace Albanian Macedonians. …“

 

Посочил: МНА
Извор: Papers Past