1905.11.14_Omaha Daily Bee newspaper, Nebraska – Nationality of the Jews

1905.11.14_Omaha Daily Bee newspaper, Nebraska - Nationality of the Jews

„… Грците, Романците и Македонците ги воспоставија своите националности во текот на изминатиот век и зошто да не можат Евреите со нивната, штедливост, гордост, талент и енергија? …“

US Jewish leader Leon Zolotkoff says Macedonians are a distinct nationality! “The Greeks, Roumanians and Macedonians have established nationalities within the past century…”