1915_Е.П. Савељев – ‘Древна историја на Козаштвото’

1915_Е.П. Савељев - 'Древна историја на Козаштвото'

Руска книга од 1915 година наречена „Древната историја на Козаштвото“ зборува за тоа дека Македонците се по потекло од Пелазго-Тракиските племиња. Дел од нив после падот на Македонското Царство најпрво се преселиле покрај Балтичкото Море, а потоа под германски притисок понајуг кај градовите Новгород и П’сков. Тој народ како поклониците на росата, водата, себе се нарекле Роси или Руси.