1921.02_The Archaeological Institute of America – ‘Art and Archaeology’

1921.02_The Archaeological Institute of America - 'Art and Archaeology'

„… Старо Црковниот Славјански, литургиски јазик на Источната Православна Црква е заснован на Солунското наречје на Старо Македонскиот, еден од Јужните Славјански јазици. Современите Јужни Славјански јазици се Македонски и блискиот Бугарски, Српско-Хрватски и Словенечки. …“

 

 

„… Христијанизацијата на Чешкиот Војвода Бировој во 874, од страна на Македонските апостоли, Кирил и Методиј, кое наскоро беше проследено со Христијанизација на целата нација …“

 

Посочил: Види Види