Michael, Archibishop of Ohrid and Macedonia

Michael, Archibishop of Ohrid and Macedonia

I was born in Shtip during the Turkish slavery. I am a real Macedonian. I know what I am. I am a sparrow, not a Bulgarian, not an eagle of Serbia. We have been crucified, like Jesus on the Cross of Balkan Politics

Јас бев роден во Штип за време на турското ропство. Јас сум прав Македонец, jас знам кој сум. Јас сум врабец, не Бугарин, ниту орел од Србија. Ние сме распнати како Исус, на Крстот од Балканската Политика.

посочил: @Based_Macedonia