1992_Тасос Костопулос – ‘Грчкиот национализам и македонското прашање’, Атина

1992_Тасос Костопулос - 'Грчкиот национализам и македонското прашање', Атина

Не така одамна подинечни грчки историчари знаеа повремено да ги признаат неоспорните факти. Во случајов за Делчев и Сандански како македонски борци кои се бореле за македонска националност против Бугарите, Србите и Грците.

“… како што се Гоце Делчев, Јане Сандански и другите, кои во догледно време воспоставуваат теорија за посебноста на Македонците како нација против Бугарите, Грците, Србите и сл. Тие се сметаат за ‘организиранa авангардa’ …“

“… Recognition from Greek historians, Goce Delchev and Jane Sandanski were separatists and fought against Bulgarians, Serbs and Greeks, for Macedonian nationality. “… such as Goce Delchev, Jane Sandanski and others, who in due time establish a theory of the personality of Macedonians as a nation against Bulgarians, Greeks, Serbs, etc. They are considered ‘organized avant-garde’ …“

Τασος Κωστόπουλος, “Ελληνικός Εθνικισμός Μακεδονικό Ζήτημα”, Αθήνα
Tasos Kostopoulos, “Greek Nationalism and Macedonian Issue”, Athens

https://www.facebook.com/groups/251929239009229/permalink/571735437028606/

https://twitter.com/1VidiVidi/status/1241394043327860736