1890_Никола К. Ница – ’Живота на Александра Великий отъ Плутарха‘, Пловдивъ

1890_Никола К. Ница - ’Живота на Александра Великий отъ Плутарха‘, Пловдивъ

„… Александар пак, откако отскокна извика на македонски јазик.

Од тоа се сфаќа дека македонското наречје се разликувало од елинското. А низ тоа се потврдува дека Александар Велики не беше Грк, ниту пак Илир, според како што си мечтаат некои, но – чист МАКЕДОНЕЦ. …“

Посочил: Apostolowitz