1993_Eric John Ernest Hobsbawm – lecture opening the academic year, Central European University, Budapest

1993_Eric John Ernest Hobsbawm - lecture opening the academic year, Central European University, Budapest

Британскиот историчар и писател Ерик Џон Ернест Хобсбаум во говорот при отворање на универзитетската школска година во Средишно Европскиот Универзитет во Будимпешта пред студентите меѓу другото ќе ја спомене грчката злоупотреба на историјата и нивното неоправдано ограничување на правото на името Македонија.

Македонски: „… Најголемите идеолошки злоупотреби на историјата се повеќе засновани на анахронизам (*) отколку на лаги. Грчкиот национализам ѝ го одбива на Македонија дури и правото на нејзиното име на основ на тоа што сета Македонија е суштински грчка и дел од грчката национална држава, тргнувајќи од таму дека таткото на Александар Велики, Кралот на Македонија, станал владетел на грчките земји на Балканскиот Полуостров. Како и сѐ околу Македонија, ова е далеку од чисто академско гледиште, но потребна е голема храброст за еден грчки учен (интелектуалец) за да рече, дека историско зборувано, тоа е глупост. Не постоела грчка национална држава или било каква поедина политичка појава на Грците во четвртиот век п.н.е, Македонското Царство во ништо не било грчко или како модерна национална држава, а во секој случај голема е веројатноста дека древните Грци ги сметале македонските владетели исто како и нивните подоцнежни римски владетели како варвари и како негрци, иако тие безсомнеж биле премногу учтиви или внимателни за тоа да го речат. …„

English: „… The most usual ideological abuse of history is based on anachronism rather than lies. Greek nationalism refused Macedonia even the right to its name on the grounds that all Macedonia is essentially Greek and part of a Greek nation-state, presumably ever since the father of Alexander the Great, King of Macedonia, became the ruler of the Greek lands on the Balkan peninsula. Like everything about Macedonia, this is a far from purely academic matter, but it takes a lot of courage for a Greek intellectual to say that, historically speaking, it is nonsense. There was no Greek nation-state or any other single political entity for the Greeks in the fourth century BC, the Macedonian Empire was nothing like a Greek or any other modern nation-state, and in any case it is highly probable that the ancient Greeks regarded the Macedonian rulers, as they did their later Roman rulers, as barbarians and not as Greeks, though they were doubtless too polite or cautious to say so. …„

* aнахронизам – занемарување на она што одговара на духот и на условите на времето.

 

Посочила: DragonGirl