1923_Календар на Илинденската организација, Софија

1923_Календар на Илинденската организација, Софија

Календарот на Илинденската организација за 1923 година

Личности на алманахот од лево на десно: Кирил и Методиј, Свети Климент, Цар Самоил, Крале Марко, Гоце Делчев, Даме Груев и членови на Врховниот Македонски Комитет од Софија: Трајко Китанчев, Борис Сарафов и Атанас Јанков.