1689_Cantelli, Rossi, Donia – ‘La bulgaria e la romania con parte di macedonia’, Roma

1689_Cantelli, Rossi, Donia - 'La bulgaria e la romania con parte di macedonia', Roma

Нема земјописна карта на која Македонија е опфатена со Бугарија, Србија или Албанија. На повеќето карти Грција (или Хелас) е на југ и југозапад од Македонија. Ретки се картографите кај кои македонската територија е ставена под Грција. Но ги има и такви кај кои делови или цела Грција се ставени под Македонија.

Извор: Збирка David Rumsey