1996_Paul R. Magosci – ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle

1996_Paul R. Magosci - ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle

„… Едно нешто е сигурно: пишуваниот јазик на Киевска Русија не бил заснован на ниту еден од зборуваните јазици или наречја на жителите. Со други зборови, немал основа во ниеден од Источно Славјанските наречја, ниту е гранка од препоставен постар облик на Украински, Белоруски или Руски. Туку бил книжевен јазик, познат како ‘Стар Црковно Славјански’ изворно заснован на наречјата од Македонија и везен јазичен преносител (медиум) заснован на Старо Македонскиот. …“

Посочил: Влад Твитеровски