1700+ « 1992.12.13_Peter I. Hidas, Ph.D. Dawson Colledge – A Brief Outline of the History of the Jews of Hungary

1700+ « 1992.12.13_Peter I. Hidas, Ph.D. Dawson Colledge - A Brief Outline of the History of the Jews of Hungary

Во кратка историја на Евреите од Унгарија објавена на следната страница, во делот од историјата за време на Османлиското Царство има пренесена изјава од Gyula Szekfu (1883-1955) – унгарски историчар, новинар, професор, член на Академијата.

„… Унгарците повеќе немаа вештина ниту пак желба за трговија. „Добро е познато “ запишал Gyula Szekfu „дека Унгарецот не се подвиткувал за да тргува во феудална Унгарија. Тоа им го препуштил на туѓинци: Евреи, Македонци, Грци, Ерменци, Срби. …“

„… The Magyars no longer had the skill or the desire to trade. “It is well known” wrote Gyula Szekfu, “that a Hungarian did not stoop to trade in feudal Hungary. He yielded it to the aliens: Jews, Macedonians, Greeks, Armenians, Serbs. …“

Извор: Унгарска Историја