1719_F. Agneli Roca – ‘Opera Onomia’, Bibliotheca Vaticanae Appendix

1719_F. Agneli Roca - 'Opera Onomia', Bibliotheca Vaticanae Appendix

МАКЕДОНЦИТЕ спомнати одделно од Србите, Бугарите, Хрватите

Имиња на народи кои зборуваат илирски јазик, по азбучен ред.

МАКЕДОНЦИТЕ споменати како одделен народ од Бугарите, Србите, Хрватите и други народи на Балканот.

Исечок од книгата Ф. Ангели Рока, Опера Ономија, 1719 г.