Мите Најдов – За Александар Македонски, с. Кремен, Пиринскиот дел од Македонија (1996)

Мите Најдов - За Александар Македонски, с. Кремен, Пиринскиот дел од Македонија (1996)