Зборокоренување на зборот Адрастеја

Зборокоренување на зборот Адрастеја

Името на нимфата која го одгледала Зевс

АДРАСТЕА е нимфа, ќерка на Мелисеј, познат во митологијата како „медениот“. Мајката на олимписките богови РЕА, на островот Крит ѝ го предава на АДРАСТЕЈА малиот ЗЕВС да го од-РАСТИ!
Клучен збор македонскиот глагол РАСТИ!
На грчки јазик глаголот расти е αυξήσεις.
Прилог: Древен изобраз со приказ на нимфата Адрастеја, малиот Зевс и Пан.

Извадок од „ПРАВИОТ ГОВОР“
Илија Ристески