0324 — 0440 « 1855_Edward Walford – ‘The Ecclesiastical History of Sozomen’, London

0324 — 0440 « 1855_Edward Walford - 'The Ecclesiastical History of Sozomen', London

„… Христијаните од Истокот, сѐ до Либија на границите од Египет, не се осмелувале отворено да се собираат како Црква, откако Лициниј ја повлекол поддршката за нив; меѓутоа Христијаните од Запад, Грците, Македонците и Илирите се собирале за обожување низ заштитата обезбедена од Константин кој тогаш бил на чело од Римското Царство. …“

0324 — 0440 « 1855_Edward Walford - 'The Ecclesiastical History of Sozomen', London

 

„… После битката кај Цибалај, Грците и Македонците, жителите на бреговите од Дунав, од Ахаја и целиот народ од Илирија, станале поданици на Констанин. …“

0324 — 0440 « 1855_Edward Walford - 'The Ecclesiastical History of Sozomen', London 0324 — 0440 « 1855_Edward Walford - 'The Ecclesiastical History of Sozomen', London

 

Посочил: ДООМ
Извор: google.books