1873_W. Weisborn – ‘Titi Livi, Ab Urbe Condita Libri’, Berlin

1873_W. Weisborn - 'Titi Livi, Ab Urbe Condita Libri', Berlin

„… Тит Ливиј вели дека, Македонците во 25 век пред Христос биле надмоќна нација, додека Грците биле Азијци од надолна човечка раса, погодни само за да служат. …“

Livy said that, the Macedonians at 25 BC were a superior nation, while the Greeks („Graeci”) were -Asians of the lowest human race, fit only to serve”.

Посочила: Ohridska Samovila