2016_Krzysztof Nawotka, Agnieszka Wojciechowska – ‘Alexander the Great and the East – History, Art, Tradition’

2016_Krzysztof Nawotka, Agnieszka Wojciechowska - 'Alexander the Great and the East - History, Art, Tradition'

Дали може да се сметаат за крвно и народносно блиски народи кои биле толку различни во менталитетот, начинот на живеење и уредување на општеството!?

 

РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ И ХЕЛЕНИТЕ (ГРЦИТЕ)

Династиска Монархија
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

Централизирана Државна Моќ
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

„Империјален” систем од државни патишта
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

Високо позиционирање на жените
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

Немешање на виното
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

Гробови со споменици
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

Закопи со Просведи
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

Персиски стил на добра во гробовите
Хелени – НЕ, Македонци – ДА

 

DIFFERENCES BETWEEN MACEDONIANS AND „GREEKS’

Dynastic Monarchy
Hellenes – NO, Macedonians – YES

Centralized Power
Hellenes – NO, Macedonians – YES

„Imperial” System of state roads
Hellenes – NO, Macedonians – YES

High position of women
Hellenes – NO, Macedonians – YES

Unmixed wine
Hellenes – NO, Macedonians – YES

Monumental tombs
Hellenes – NO, Macedonians – YES

Banquet style burials
Hellenes – NO, Macedonians – YES

Persian style grave goods
Hellenes – NO, Macedonians – YES

 

From:
Agnieszka Fulinska, The Great, Son of the Great. Alexander – Son of Dareios? In “Alexander the Great and the East. History, Art, Tradition.” Philipika. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen. Contributions to the Study of Ancient World Cultrues 103, Harrasowitz Veriag 2016

 

Посочил: Македон Хегемон