-0305.11.07 – -0283_Pauzanija, Vodič …, s291

-0305.11.07 – -0283_Pauzanija, Vodič …, s291

За македонството на Птоломејската владетелска лоза во Египет.

Павсаниј: „Многу блиску до Дамиск стои некој човек, чие име не се споменува, а тоа е дар од Птолемеј (првиот македонски фараон Птоломеј I Сотер з. прев.), синот на Лаг. На натписот Птолемеј себе си се нарекол Македонец, иако беше крал на Египет.“

Посочил: Портал Пелагон