2022.04.05 _Macedonians from Australia – Bulgarian embassy, letter, Canberra

2022.04.05 _Macedonians from Australia - Bulgarian embassy, letter, Canberra

 

Писмото на македонскиот јазик

Почитуван амбасадор,

Ние, долупотпишаните, етнички Македонци, Ви пишуваме за да ја изразиме нашата загриженост во врската со официјалниот став на Владата на Република Бугарија со кој не го признава македонскиот јазик како единствен и посебен јазик што го зборуваат Македонците каде и да живеат низ светот.

Сигурни сме дека знаете, дека секоја држава и сојузна управа во Австралија, официјално, го признава македонскиот јазик како уникатен и посебен, и како јазик кој го зборуваат Македонците кои живеат во Австралија. Дополнително, ваква е позицијата и на многу други управи ширум светот, особено таму каде што живеат Македонци, вклучително и Соединетите Американски Држави и државите од Европската Унија. За споредба, Република Бугарија е единствената држава која не го признава македонскиот јазик и го негира дека тој постои, како и дека е мајчиниот јазик кој го зборуваат Македонците.

Македонскиот јазик, беше признаен во 1977-та година на Третата конференција на Обединетите нации за стандардизацијата на географските имиња, одржана во Атина. Ова е јасен показател дека македонскиот јазик има меѓународно признание и формална употреба во многу земји.

Во Австралија денес живеат над 300.000 Македонци, австралиски државјани, кои активно го користат македонскиот јазик во секојдневниот живот. Истовремено, голем дел од нив добиваат услуги на македонскиот јазик, од многу владини тела. Тоа значи дека Вашиот став и ставот на Вашата влада да не го признава македонскиот јазик како уникатен и посебен јазик е навреда за секој австралиски државјанин со македонско потекло. Вашиот став им пркоси на сите научни сознанија и сфаќања за потеклото на македонскиот јазик и македонскиот народ, и е без основа а во спротивност со договорите за човековите права и за заштитата на правата на народите и нивните јазици.

Би сакале да ја искористиме оваа прилика и да Ви поставиме едно многу едноставно прашање:

Дали Република Бугарија го признава постоењето на македонската етничка заедница во Австралија како посебна и различна од другите етнички заедници и со своја сопствена историја, традиција, култура и јазик?

Сигурни сме дека не само стотиците илјади етнички Македонци кои живеат во Австралија, туку и самите австралиски власти, би сакале да го знаат Вашиот одговор на ова прашање.

Со нетрпение го очекуваме Вашиот одговор.

Со почит,

Група на австралиски државјани

 

 

The Letter in English

Dear Ambassador,

We, the undersigned, ethnic Macedonians, write to you to express our concern regarding the official position of the Government of the Republic of Bulgaria to not recognize the Macedonian language as a unique and distinct language, spoken by Macedonians wherever they live throughout the world.

We are certain you are aware that every State and Federal jurisdiction in Australia officially recognizes the Macedonian language as unique and distinct, spoken by Macedonians living in Australia. Additionally, this is the position of many jurisdictions throughout the world, specially where Macedonians live, including the United States of America, and the countries of the European Union. By comparison, the Republic of Bulgaria is the only state that does not recognize the Macedonian language and denies that it exists and is still spoken by Macedonians.

The Macedonian language, was recognized in 1977 at the Third United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, held in Athens. This is a clear indication that the Macedonian language has international recognition and has formal use in many countries.

Presently there are over 300.000 Macedonians, Australian citizens, living throughout Australia, who actively use the Macedonian language in their everyday life. At the same time, many of them receive services in the Macedonian language, from many government agencies. This means that your position, and the position of your government, to not-recognize the Macedonian language, as a unique and distinct language is an affront to every Macedonian-Australian citizen. Your position defies all scientific knowledge and understanding on the origins of the Macedonian language and its people, is without basis and is in contravention of the human rights treaty on the rights and protection of the Macedonian people and their language.

We would also like to use this opportunity to ask you a very simple question:

Does the Republic of Bulgaria recognize the existence of a Macedonian ethnic community in Australia as separate and distinct from other ethnic communities and with its own history, tradition, culture and language?

We are certain that not only the hundreds of thousands of ethnic Macedonians living in Australia but the Australian authorities themselves, would like to know your answer to this question.

We look forward to receiving your response.

Kind Regards,

A group of Australian citizens

 

Посочил: Портал Полигрозд