Оддел: А24.3 Комити

Припадници на комитската организација во борба против турското владеење.

Донка Ставрева (Христова) Ушлинова (1885 Смилево - 1937 Варна)
Posted in А24.3 Комити

Донка Ставрева (Христова) Ушлинова (1885 Смилево – 1937 Варна)

Демирхисарската револуционерка Донка Комитката лично учествувала во многу битки, во Илинденското востание, како и Балканските и Првата Светска војна, а животот го завршила од природна смрт во 1937 година.   Посочил: Портал Денешен

Наум Буфски
Posted in А24.3 Комити

Наум Буфски

Наум е внук на Константин Буфски кој со други Македници оди низ цела Македонија ја создаваат Привремената Влада на Македонија – која се залагала за Автономна Македонија. За создавање на македонска самостојна држава како продолжение на древната Македонија!   Посочил: ДООМ

Вероучение - Поука 03
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1955.05.21_Илинденски сведоштва – Горги Павлов Лазаров, с. Кнежево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЙА Од Горги Павлов Лазаров од с. Кнежево Околийа Кумановска             Роден сум во 1868 год. во с. Кнежево, околийа Кумановска. Произлегувам од бедна селска фамилийа койа се занимава со правенйе на кйумур бидейки е нашиот край…

Вероучение - Поука 03
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Колјо Иванов Гјурков, Штип

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Хаджи – Колјо Иванов Гјурков ул. “67” бр. 18 втори-реон. Роден сум 1882 година во град Штип, од трговско семејство. Од моето семејство мојот чичко Тасе Гјурков беше познат као борец-револуционер-организатор, а…

1892+ « 1953.03.03_Илинденски сведоштва – Вета Крстеска Николова, Крушево
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1953.03.03_Илинденски сведоштва – Вета Крстеска Николова, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Од Крстеска Вета Николова, од гр. Крушево, ул. Киро Фетакот 32, стара на 82 години. Јас, потекнувам од гратска сиромашна фамилија, през младите години бев останата сирачка и по тије причини бев…

1892+ « 1951.01.30_Илинденски сведоштва – Панде Којунџиев, Струмица
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1951.01.30_Илинденски сведоштва – Панде Којунџиев, Струмица

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Преко Одборот за илинденски пензии до Президиумот на народното собрание на Народна Република Македонија С К О П Ј Е Со решение на Одборот за илинденски пензии при Президиумот на нар. собрание на Нар. Република Македонија бр. 870 од 28-ВИ-1947 година, ми…

1892+ « 1953.04.17_Илинденски сведоштва – Мате Петров Бошкоски, Крушево
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1953.04.17_Илинденски сведоштва – Мате Петров Бошкоски, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ПРЕКУ ОПШТИНСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР – КРУШЕВО ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ – ОДБОР ЗА “ИЛИДЕНСКИ” С К О П Ј Е М О Л Б А Б И О Г Р А Ф И Ј А Од МАТЕ П.БОШКОСКИ, од Крушево улица Благо Целе…

1892+ « 1950.04.22_Илинденски сведоштва – Илинка Божинова Гојдароска, с. Козица
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950.04.22_Илинденски сведоштва – Илинка Божинова Гојдароска, с. Козица

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Преку Околискиjот народен одбор Претседателство Кичево До Одборот за доделуванје на Илинден.пенз. При Призидијумот на НАРСНРМ гр. СКОПЈЕ. Молба: Од Илинка Божинова Гојдароска од с.Козица, околија кичевска. да и се додели илинден. пензија. Б И О Г Р А Ф И Ј…

1892+ « 1946.09.03_Илинденски сведоштва – Иван Д. Чамински, с. Владимирово
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1946.09.03_Илинденски сведоштва – Иван Д. Чамински, с. Владимирово

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А За Иван Д.Чамински, роден 1886 година во с.Владимирово Беровско, од родители Сава Илиева Бакалска, и Димитар Ив. Чамински, од самото раждане останах без татко, след като наврших една година изгорела е и…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ѓорѓи Кузманов Нузов, Битола

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ИЗЈАВА Од Ѓорѓи Кузманов Нузов жител на Битола ул. Оптичарска 20, родом од с. Смилево   Кратка биографија за дејноста ми во револуционите времена до востанието 1903 и после до 1912. Јас сум заклет 1902 год. од војводата Донски и учителот Иван…

1892+ « 1951.06.26_Илинденски сведоштва – Михаил Христов Макашовски, Ресен
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1951.06.26_Илинденски сведоштва – Михаил Христов Макашовски, Ресен

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА Од мене другарот МИХАИЛ Христов Макашовски роден 1884 година во град Ресен Ресенска Околија. Потекнувам од сиромашна работничка фамилија, по заниманје сум работник (бербир) во град Ресен. През време на пораношните режими се навогав повекето време во градот Ресен и се…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Сута Бочварова, Велес

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Сута Бочварова од град Титов Велес. Родена сум во село Скачинци, Велешка околија, през 1864 година. Детинството и девојачкиот живот сум ги провела во родното ми место. Од како се омажив…

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ристе Колев Стамболджијовски, с. Смилево
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ристе Колев Стамболджијовски, с. Смилево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… МОЈАТА БИОГРАФИЈА Јас, РИСТЕ КОЛЕВ СТАМБОЛДЖИЈОВСКИ, роден сум на 7 коложег 1886 год. во историческото село Смилево- Демирхисарско. Син сум на Коле Стамболджијовски, кој минуваше како честен и скромен домакин во селото, кој и ако по времето на основавајнето на В.М.Р.О. не преставаше…

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Лефко Јованов  Лазарков од село Долно Чичево Титоввелешка околија. Роден сум през 1880 година во село Долно Чичево Титов велешка околија и потекнувам од скроз бедна фамилија. Не паметам кога е умрела…

Ристо Димитров - Џигаре (1882-1982)
Posted in А24.3 Комити

Ристо Димитров – Џигаре (1882-1982)

Носител на Илинденска споменица 1903 година. Како комита се борел во четата на Аргир Манасиев и бил соборец на Илија Боцев. Во 1903 година преминал во четата на Апостол Петков (“Ениџевардарско сонце“). Починал во Кавадарци на стогодишна возраст. Посочил: Пољакот од Македонија