Оддел: А24.3 Комити

Припадници на комитската организација во борба против турското владеење.

Павел Делирадев
Posted in А24.3 Комити А5.3 Само посока

1946_Павел Делирадев – ‘Jане Сандански’, с13, Македонски научен институт, библиотека “Бележити Македонци”, Софиja

„… Добро ориентиран по задачите, средствата и организациската структура на ВМРО, тоj уште подобро се подотвува за неjзин апостол, и во текот на април 1901 година заминува со своjа чета со цел да агитира со боевите лозинги на организациjата и да ги збива неjзините редови во борба против турскиот апсолутузам и противдеjствиjа против завоjувачките посегања на големо-бугарскиот шовинизам за слободна,…

Христо Оклев – Попето и Мирче Ацев – Симоноски
Posted in А24.3 Комити

Христо Оклев – Попето и Мирче Ацев – Симоноски