1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата така и на борбата за ослободување на целиот простор на Македонија во идната сојузна политичка единица – република Македонија.