1868.01.15_Кузман Шапкарев – писмо

1868.01.15_Кузман Шапкарев - писмо

Кузман Шапкарев бил со намера да состави Македонско-Бугарски толковен речник. Преводот содржан во „Краткиот речник“ би бил – од македонски на горно-бугарски, и од горно-бугарски на македонски.

Посочил: Македонија на Македонците