1946_Павел Делирадев – ‘Јане Сандански’, Софија

1946_Павел Делирадев - 'Јане Сандански', Софија

Житие за Јане Сандански од неговиот соработник Павел Делирадев, објавена во Софија.

За убиството на Јане Сандански, јасно се гледа разлика помеѓу македонскиот и мугарскиот народ: „… достојниот син на македонскиот братски народ …”.